REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

FASHLAB Anna Dudzińska jest sklepem internetowym ( zwanym dalej „ Sklepem”) dostępnym pod adresem annadudzinska.com, którego właścicielem jest Anna Dudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FASHLAB Anna Dudzińska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gen de Gaulle’a 11/3, 80-361, wpisaną do CEIDG, NIP: 9570959974, Regon: 222053059. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym FASHLAB Anna Dudzińska.

§ 2

FASHLAB Anna Dudzińska jest sklepem internetowym oferującym ubrania i dodatki uszyte według autorskiego projektu właściciela sklepu.

§ 3 Zasady Ogólne

Aby dokonać zakupów za pośrednictwem annadudzinska.com, należy zaakceptować pliki Cookiem przez przeglądarkę użytkownika.

Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest ukończenie 18 lat i zapoznanie się z regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

Sklep internetowy FASHLAB Anna Dudzińska prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia mogą być dokonywane tylko przez formularz dostępny na stronie annadudzinska.com

Produkty oferowane przez Sklep do sprzedaży są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Produkty te zostały wykonane z materiałów legalnie sprowadzonych na rynek polski.

§ 4 Składanie zamówień

Ceny widniejące na polskiej stronie Sklepu są cenami brutto ( uwzględniają podatek VAT) podanymi w polskich złotych. Ceny na stronie sklepu sporządzonej w języku angielskim podane są w euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Do zakupu produktów przecenionych nie stosuje się zniżek przysługujących kupującemu z innych tytułów.

Zamówienie może zostać złożone zarówno przez osoby zarejestrowane w sklepie, jak i osoby, które takiej rejestracji nie dokonały. Rejestracja w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie sklepu. Dokonanie rejestracji gwarantuje zapamiętanie wprowadzonych przy rejestracji danych, a także umożliwia wgląd do historii dokonywanych zamówień w sklepie.

Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór właściwego produktu, ewentualnie rozmiaru oraz koloru, a także zaznaczenie ilości kupowanych produktów. Po dokonaniu wyboru należy dokonać kliknięcie znaku „ do koszyka”, a następnie przycisku „zamówienie oznacza obowiązek zapłaty”. Po zatwierdzeniu zakupu następuje przeniesienie kupującego na stronę wyboru sposobu płatności, a także stronę odbioru zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez Sklep.

§ 5 Koszty i terminy wysyłki

Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz UPS. Kupującego obciążają koszty dostawy zgodnie z cennikiem podanym przy wyborze sposobu odbioru zamówienia. Kupujący ma również możliwość odebrania bezpłatnie produktu w siedzibie Sklepu.

Koszt dostawy jest niezależny od ilości zakupionych produktów i ponoszony jest jednorazowo przy każdym zamówieniu.

Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo podany w zakładce „opis produktu” i zaczyna biec z chwilą potwierdzenia płatności przez system PayU lub Paypal lub z momentem wyboru opcji „ za pobraniem”. Czas realizacji zamówienia uwzględnia również czas dostawy.

§ 6 Płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności:

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU oraz Paypal

w formie przelewu

Sklep wystawia faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura ta przesyłana jest na maila podanego przez kupującego przy składaniu zamówienia. Na wyraźne prośbę kupującego przesłaną na adres mailowy store@annadudzinska.com, wystawiona zostanie faktura w wersji papierowej. Faktura ta zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez kupującego.

W sytuacji braku otrzymania przez Sklep płatności za zamówiony produkt w terminie 3 dni od dnia zakupu, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie art. 27 prawo w terminie czternastu dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 (jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów), art. 34 ust. 2 ( konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) oraz art. 35 (jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania przez konsumenta wykonywania usługi, która ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego powyżej terminu. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt pod adres FASHLAB Anna Dudzińska ul. Gen de Gaulle’a 11/3, 80-361 Gdańsk. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz formularz zwrotu). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, poprzez wskazanie we wniosku o odstąpienie od umowy sposobu w jaki chce, aby zwrot nastąpił i podał ewentualne dane potrzebne do wykonania tego zwrotu w sposób przez niego wnioskowany. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w § 7 ust.1, zostanie wystawiona faktura korygująca. Ponadto nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana, za niezawartą, a kupujący jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


 

§ 8 Procedura reklamacji

Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata za wadę fizyczną rzeczy polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

W przypadku niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt FASHLAB Anna Dudzińska po uprzednim uzgodnieniu sposobu przesyłki.

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań kupującego w terminie 10 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Za zgłoszenia przez kupującego niezgodności rzeczy sprzedanej z umową uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sklepu.

Brak ustosunkowania się przez sklep do zgłoszonych przez kupującego żądań, o których mowa w ust. 3 w terminie 14 dni jest równoznaczne z uznaniem żądania za uzasadnione.

§ 9 Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego przepływu takich danych oraz uchyla dyrektywy 95/46/WE. RODO obowiązywać będzie w całej Unii Europejskiej w identycznym zakresie.

Dane jakie zbieramy to dane które każdy klient podaje przy rejestracji konta i/lub realizacji zakupów, a są to:

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Adres do fakturowania

4. Adres dostawy

5. Nr telefonu kontaktowego

6. Adres email

Dotyczy to w szczególności zakupów online, a także zamówień składanych drogą telefoniczną. Udostępniane dane są zapisywane na serwerach firmy SWGroup z siedzibą w Gdańsku, a bezpieczeństwo jest monitorowane w systemie 24/7.  Wszystkie dane osobowe które są podawane na naszej stronie internetowej są zabezpieczone przed przechwyceniem przez osoby niepożądane poprzez certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Dane osobowe przetwarzane będą przez nas wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody klienta i do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tz. od momentu udzielenia zgody do jej cofnięcia lub innych działań ograniczających tę zgodę. Jeżeli klient udzielił  zgody na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności, może ją w każdej chwili wycofać poprzez usunięcie swojego konta na stronie annadudzinska.com lub mailowo pisząc na adres: store@annadudzinska.com. Każdy użytkownik ma także prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzani, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdy użytkownik może sprawdzić swoje dane, dokonać ich modyfikacji lub usunąć konto logując się na stronie annadudzinska.com. Jeżeli nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych lub usunięcia profilu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: store@annadudzinska.com.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora oraz podmioty które są podwykonawcami naszych usług a w szczególności: firmy pocztowe, kurierskie, podmiot odpowiedzialny za obsługę informatyczną i składowanie danych oraz księgową. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyrażnie wskazanych przez administratora.

Administratorem twoich danych osobowych jest firma:

FASHLAB Anna Dudzińska

ul. Gen de Gaulle'a 11/3

80-261 Gdańsk

NIP 9570959974

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez administratora i firmy podwykonawcze udostępnione na stronie annadudzinska.com w celu realizacji umów kupna - sprzedaży, a także działań marketingowych prowadzonych przez administratora i przetwarzanie plików cookies zaznaczając odpowiednie pole dotyczące polityki prywatności podczas rejestracji konta lub składaniu zamówienia. W przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe założenie konta i złożenie zamówienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny ( Dz. U.1964.16.94 ze zm.)


 

Data opublikowania regulaminu: 25.12.2014